पिंपरीचिंचवड : एक दिवस पाणी पुरवठा बंदचे वेळापत्रक

महापालिकेचा निर्णय : पाणी पुरवठा विभागाकडून वेळापत्रक जाहीर

पिंपरी – दररोज पाणी पुरवठ्याचा निर्णय महापालिकेने आठवडाभरातच बदलला असून सोमवारपासून (दि. 19) आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवले जाणार आहे. एका दिवशी, एकेका भागातील पाणी पुरवठा बंद राहणार असून त्याचे वेळापत्रक पाणी पुरवठा विभागाने आज जाहीर केले.

एक दिवस पाणी पुरवठ्याचे सविस्तर बंदचे वेळापत्रक

सोमवार – प्राधिकरण से. क्र. 27, 28, निगडी गावठाण, कुदळवाडी ते देहू आळंदी रस्ता उजवी बाजू-रिव्हर रेसिडन्सी पर्यंत, बालघरेवस्ती, भैरवनाथ मंदिर परिसर, वडाचा माळ परिसर, किवळे, सेक्‍टर क्रमांक 29 रावेत, वाल्हेकरवाडी परिसर, संपुर्ण पुनावळे, थेरगाव गावठाण, स्वीस काउंटी परिसर, संदीपनगर भाग, श्रीदत्त कॉलनी, समता कॉलनी, ममता कॉलनी, नम्रता कॉलनी, संत ज्ञानेश्वर कॉलनी, विजयनगर परिसर, चिंचवडगाव, केशवनगर, काकडे पार्क, प्रा. रामकृष्ण मोरे सभागृह परिसर, सुदर्शन नगर, यशोमंगल परिसर, हिंदुस्तान बेकरी परिसर, विजयनगर, तानाजीनगर, नाशिक फाटा, मनपा शाळा परिसर, कुंदननगर, मोशीतील गायकवाड वस्ती, नागेश्वरनगर, इंद्रायणी पार्क, गणेशनगर, नंदनवन, बनकर वस्ती पश्‍चिम बाजू, बनकरवस्ती, भोसरीतील पांडवनगर 1 ते 4, सहकार कॉलनी, शिवशंकर 1 ते 4 देवकरवस्ती महादेवनगर, इंद्रायणीनगर सेक्‍टर 1 व 2 व 3 मधील बालाजी नगर, बौद्ध विहार परिसर, सेक्‍टर 7 चा काही भाग, भगतवस्ती, गुळवेवस्ती, शांतीनगर, शितलबाग, आपटे कॉलनी, खंडोबामाळ, नवग्रह मंदिर परिसर

मंगळवार – प्राधिकरण से. क्र. 25, 24 (भाग), ओटा (आकुर्डी), कुदळवाडी ते देहू आळंदीरस्ता डावी बाजू, हरगुडे वस्ती, महाराष्ट्र वजन काटा परिसर, गणेश मंदिर परिसर, किवळे, डी. वाय. पाटील कॉलेज रस्ता रावेत, शिंदे वस्ती परिसर, ताथवडे, काळेवाडी, तापकीर नगर, जय मल्हार नगर, ड्रायव्हर कॉलनी, अशोका सोसायटी, गोकुळ परिसर, पिंपरी कॅम्प, मिलिंदनगर प्रकल्प व झोपडपट्ट्या, पिंपरी अशोक थिएटर जवळील भाग, पिंपरीगाव, पिंपरीनगर, भाटनगर, गांधीनगर झोपडपट्टी, बजरंग नगर, बकवाल कॉलनी, ग्रीन पार्क, कर्मयोग हौसिंग सोसायटी, आत्मनगर, जय गणेश वरद हस्त, भक्ती सिटी प्राईड हॉटेलचा भाग, खराळवाडी, कामगारनगर, भगवतगीता मंदिर, मोशी गावठाण, सस्तेवाडी, आल्हाटवस्ती, लक्ष्मीनगर, सस्तेवाडी, आल्हाटवाडी, मोशी गावठाण परिसर, शिवाजीवाडी, नागेश्वर विद्यालय, शिवाजीवाडी, जकातनाका परिसर, बोऱ्हाडेवाडी, गणेश साम्राज्य व सेक्‍टर क्रमांक 3 मधील काही भाग, गुरूविहार सोसायटी, लांडगेनगर, धावडेवस्ती, दिघी रोड गवळीनगर, राधानगरी, श्रीराम कॉलनी, रामनगरी, विठ्ठलपार्क, संभाजीनगर, श्रीकृष्ण कॉलनी, विठ्ठलनगर पुर्नवसन प्रकल्प, अजमेरा, वास्तुउद्योग, म्हाडा कॉलनी, अमृतेश्वर, लालटोपीनगर.

बुधवार – विठ्ठलवाडी, श्रीकृष्णनगर, आकुर्डी गावठाण, पंचतारानगर, विवेकनगर, तुळजाईवस्ती, प्राधिकरण- से. क्र.23, 26, 28 (भाग), सिध्दीविनायकनगरी परिसर, नागेश्‍वर शाळा, व्हिस्टेरिया सोसायटी, इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालय परिसर, चिखली गावठाण लाईन, रामदासनगर, महादेवनगर, गीताई कॉलनी, लांडेवस्ती, रोकडेवस्ती, धर्मराजनगर, पाटीलनगर, शेलारवस्ती, किवळे, आदर्श नगर, इंद्रप्रभा सोसायटी, उत्तमनगर, साईनगर मामुर्डी, पडवळनगर, मातोश्री कॉलनी, बेलठिका नगर, कन्हैय्या पार्क, कावेरीनगर, रिदम सोसायटी, प्रथम सोसायटी, सयाजी हॉटेल मागील परिसर, भुजबळ वस्ती, भुमकर चौक परिसर, प्रिस्टीन प्रोलाईफ सोसायटी, वेदांत परिसर, पिंपळे सौदागर गावठाण, सोसायट्यांचा परिसर, कुंजीर कॉलनी, विश्वशांती परिसर, शिवसाई रस्ता, पिंपळे गुरवमधील वैदुवस्ती, सुदर्शन नगर, निसर्ग कॉलनी, काशिद पार्क, जवळकर नगर, कल्पतरु सोसायटी, मोशीतील शिवाजीवाडी, जकातनाका परिसर, आदर्शनगर कचरा डेपो भाग 1, आदर्शनगर पेट्रोल पंपामागील भाग 2, कचरा डेपो भाग 3, संत तुकारामनगर डेपो मार्ग, सेक्‍टर क्र. 7 व 10, लांडगेवस्ती, कासारवाडी रेल्वे गेट खालील बाजू, दिघी गावठाण, विजयनगर, चौधरी पार्क, रूणवाल पार्क, काटेवस्ती, मंजुरीबाई शाळा, महादेवनगर, भारतमाता नगर, हनुमान कॉलनी, सहकार कॉलनी, कृष्णानगर, श्रीराम कॉलनी, ज्ञानेश्वर पार्क, महादेवनगर, सावंतनगर.

गुरूवार – मोहननगर, साई मंदिर, इंदिरानगर, ऑटो क्‍लस्टर, एम्पायर स्क्वेअर, काळभोरनगर, अण्णासाहेब मगर झोपडपट्टी, शुभश्री सोसायटी परिसर, सेक्‍टर क्रमांक 24 (भाग), दत्तवाडी, आकुर्डी, ऐश्वर्यम सोसायटी परिसर, आनंदनगर (एम.आय.डी.सी.), त्रिवेणीनगर टाकीवरील पूर्ण परिसर, त्रिवेणीनगर तळवडेरोड उजवी बाजू, तळवडे गावठाण, देवी इंद्रायणी सोसायटी, देहू आळंदीरोड, त्रिवेणीनगर ते तळवडे रोड डावी बाजू, मोरेवस्ती, म्हेत्रेवस्ती, ताम्हणेवस्ती, सोनवणेवस्ती रोड ते गणेश सोसायटी चिखलीपर्यंत, किवळे, किवळे गावठाण, शेळके वस्ती, रावेत बीआरटीएस रस्ता, रहाटणी, गजानन नगर, नखाते वस्ती खालचा भाग, श्रीनगर, तांबे शाळा परिसर, साई कॉलनी परिसर, रहाटणी लिंक रोड परिसर, शिवराज नगर, हॅप्पी थॉट रोड परिसर, नखाते वस्तीवरचा भाग, कोकणे चौक परिसर, एसएनबीपी शाळा परिसर, राम नगर परिसर, पिंपळे गुरव परिसर, गांगार्डे नगर, कवडे नगर, काटेपुरम, मयुर नगरी, पिंपळे गुरव गावठाण, काशिदनगर, आनंद पार्क, भालेकर नगर, गंगोञी नगर, रामकृष्ण मंगल कार्यालयाजवळील परिसर, शिवराम नगर, विद्यानगर, प्रभात नगर, मोरया पार्क, साठ फुटी रोड जवळील परिसर, ओंकार कॉलनी, देवकर पार्क ते मातोश्री पार्क, गजानन नगर ते नेताजी नगर, विनायक नगर, फुलेनगर, खंडेवस्ती, तापकीरनगर, गव्हाणे वस्ती, शितल बाग काही भाग, विकास कॉलनी, लांडेवाडी, सद्‌गुरुनगर.

शुक्रवार – दवाबाजार, चिंचवड रेल्वे स्टेशन, संभाजीनगर, शाहुनगर, से.क्र.22 वरील परिसर, यमुनानगर, रूपीनगर, किवळे, रावेत गावठाण, सेलेस्टीयल सिटी परिसर, लक्ष्मीनगर, म्हस्के वस्ती परिसर, जगताप डेअरी, विशाल नगर, डी.पी रोड परिसर, पार्क स्ट्रिट सोसायटी, कस्पटे वस्ती रस्ता डावी बाजू, पिंपळे निलख गावठाण, सोसायट्या, रक्षक सोसायटी, दत्तनगर (थेरगाव) बायपासवरील भाग, काळाखडक मधील स्वामी विवेकानंद नगर, मुंजोबा नगर, जुनी सांगवी टाक्‍यांवरील सर्व भाग, संत तुकारामनगरमधील डॉ. अब्दुल कलाम उद्यानामागील भाग, गंगानगर, महेशनगर, ययती, रेणुका, अक्षय सोसायटी, जयहिंद संघटना, डी.वाय.पाटील परिसर, गंधर्वनगरी, खानदेशनगर, पांजरपोळ मधील अक्षयनगर, आनंदनगर, कासारवाडीतील शंकरवाडी, नाशिकफाटा उजवीकडील भाग, ऱ्होली गावठाण, पठारे मळा, बुर्डे वस्ती, काळजेवाडी, कोतवालवाडी, चसाठेनगर, काळजेवाडी, पश्‍चिम पठारेमळा, से. 11, से.13, वाघेश्वर कॉलनी, देहू रस्ता दोन्ही बाजू.

शनिवार – कृष्णानगर, शिवतेजनगर, सचिन परिसर, घरकुल, पुर्णानगर, शरदनगर, अजंठानगर, किवळे, भीमाशंकर नगर, दत्तनगर, सिद्धिविनायक कॉलनी, बापदेव नगर, इंदिरा कॉलेज ताथवडे येथील भाग, शनी मंदिर परिसर, काळा खडक झोपडपट्टी, पंडित पेट्रोल पंपा समोरील परिसर, सुखदा कॉलनी, वाकड गावठाण, भिंगारे कॉर्नर, भाऊसाहेब कलाटे नगर, सद्गुरु कॉलनी नं. 1,2,3, मनमंदिर सोसायटी, फाईव्ह गार्डन सोसायटी, शिवार हॉटेलच्या मागील भाग, कुणाल आयकॉन रोडवरील सोसायट्या, रहाटणी गावठाण, बिजलीनगर टाक्‍यांवरील, वाल्हेकरवाडी टाकीवरील सर्व भाग, प्रेरणा शाळा परिसर, सायली कॉम्प्लेक्‍स, शिवनगरी, बळवंत नगरी, चिंतामणी चौक परिसर, रेल विहार, चिंचवडे नगर, ओम कॉलनी नं. 1,2,3., रजनीगंधा सोसायटी, नागसेन नगर झोपडपट्टी, नेहरुनगर मधील यशवंत चौक, ढमाले गॅरेज, ऍन्थोनी गार्डन, जुने वल्लभनगर, सुखवानी, गंगा स्काय, वाडेलाल, जुना वल्लभनगर, म्हाडा कॉलनी, फुलेनगर रामनगर, राधाकृष्णनगर, हुतात्मा चौक, शास्त्रीचौक, सद्गुरूनगर, महादेवनगर, देवकर वस्ती, मॅगझीन चौकाजवळील गणेशनगर, गजानननगर, पठारे कॉलनी, साई नगरी, लक्ष्मी नारायण नगर, ताजणेमळा, गोखले मळा, चंद्रफुल गार्डन, फुगेवाडी, बोऱ्हाडेवाडीतील विनायकनगर, संजय गांधीनगर, सुवर्ण ढाबा परिसर, बोराटेवस्ती, टेकाळेवस्ती, सावतामाळीनगर.

रविवार – जाधववाडी, से.क्र.16 व 13, आहेरवाडी, बोलाईचा मळा, राजे शिवाजीनगर, चिखली-मोशी शिवरस्ता, एमआयडीसी आकुर्डी, शाहुनगर, आनंदनगर, किवळतील विकासनगर, एम.बी. कॅम्प परिसर, सुदर्शन कॉलनी, अष्टविनायक कॉलनी, वाघमारे वस्ती, शेख वस्ती, आदर्शनगर, चिंचवडमधील प्रेमलोक पार्क, उद्योगनगर, क्वीन्सटाऊन सोसायटी, भोईर नगर, पांढारकर चाळ, गिरीराज बायपास वरील भाग – सुखनगरी, पवना नगर, रस्टन कॉलनी परिसर, वेताळ नगर झोपडपट्टी, दापोडी, उद्यमनगर, बोपखेल, रामनगर, गणेशनगर, दिघीतील साई पार्क, माऊलीनगर, परांडेनगर, दत्तनगर, आदर्शनगर, शिवनगरी, सह्याद्री कॉलनी.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.